1-واحد روابط عمومي
2-واحد امور مالي
3-واحد امور درمان
4-واحد امور اداري
5-واحد مشتركين
6-واحد جلب مشاركتهاي مردمي
7-واحد مشاوره و مددكاري اجتماعي
8-واحد آموزش
9-واحد پروژه مركز تخصصي و فوق تخصصي كليه و دياليز
10-واحد كميته داوطلبين