بودجه انجمن خیریه از طریق جمع آوری
هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، حبس ، فعاليتهاي مجاز در چارچوب اهداف
وساير كمك هاي مردمي ، دولتي يا بين المللي تامين مي شود.