• خشنودی و رضای خداوند تبارک و تعالی 
  • افزایش رضایت بیماران با حفظ كرامت انساني ايشان براساس فرامین و دستورات الهی و ائمه اطهار (ع) 
  • تلاش در جهت توسعه و ارتقا كمي و كيفي خدمات به بیماران نیازمند 
  • حمايت و كمك به توسعه تجهيزات پزشكي و دستگاه هاي دياليز در مراكز درماني دولتي و غير دولتي
  • ارايه خدمات از طريق سيستم هاي مكانيزه و فراهم نمودن زمينه ارايه خدمات به صورت غير حضوري
  • فرهنگ مشارکت های مردمی در امور خير خواهانه 
  • توسعه و گسترش فرهنگ اهداء اعضاء از بیماران مرگ مغزی در جامعه 
  • هدفمند کردن و اصلاح الگوی مصرف به ويژه در زمینه خدمات و امكانات بهداشتی و درمانی 
  • فراهم نمودن زمينه مشاركت اقشار مختلف در امور خيرخواهانه از جمله بازارچه ،همايش خيرين و غيره
  • ارايه خدمات درماني به نيازمند فارغ از هرگونه گرايش نژادي، قومي، سياسي و غيره