بازدید محمد اعتدادی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و هیات همراه از مرکزپزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل (ع)