نشست صمیمی پرسنل مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل(ع)
با هیات مدیره محترم انجمن 
۹۸/۹/۲۲ سالن اجتماعات 
مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل (ع)