دریافت لوح و تندیس سومین همایش بزرگداشت روز بین المللی کار داوطلبانه 
تهران /  سالن همایش های بین الملل برج میلاد /  98/9/14