گزارش تصویری همایش خیرین و نیکوکاران شهر شاهین شهر در قاب مهربانی  انجمن حیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)