جشن بزرگ خانوادگی بیماران دیالیزی تحت پوشش انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
سالن کوثر / 17 آبان ماه 1398

روابط عمومی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع)