حضور کارشناسان مرکز پزشکی تخصصی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)  به منظور پایش سلامت مدیران ارشد  وعوامل محترم  اجرایی  تیم  سپاهان و تراکتور سازی در سالن Vvip ورزشگاه نقش جهان
مورخ 98/8/14 ‍‌
روابط عمومی انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع)