پست الکترونیکی تلفن مستقیم سمت نام و نام خانوادگی *
* * رئیس هیئت مدیره علی رجالی
dardashti@abolfazl-charity.org 32234873 مدیر عامل احمد فامیل دردشتی
* 32216727 مدیر داخلی محمد نیلفروش زاده

pr.abolfazlcharity@gmail.com
32220225 روابط عمومی ب. نم نبات
* 32234872 * مدیر درمان
* 32220226 * واحد پيوند
* 32220224 * واحد امور مشتركين
* * مدیر فناوری اطلاعات م. خاکسار
* 32220662 * فاکس
 
آدرس دفتر مرکزی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(علیه السلام): اصفهان – خیابان استانداری – روبه روی کوچه پشت مطبخ
تلفن: 983132234872+ ،فاكس :983132220662+                           كدپستي:8145853933 پست الکترونیک : info@abolfazl-charity.org
 
کروکی انجمن خیریه
 
* ضروری